نقدی کوتاه بر عکس های شایا صلح جو-قسمت اول

 

برای دیدن عکس ها مراجعه کنید به:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1706648751194.2085188.1387312994

با ظهور هنر مدرن و نقد های فرمالیستی در عالم هنر ،با به وقوع پیوستن جنگ جهانی دوم، مفهومی تازه به دنیای هنر های تجسمی و حتی غیر تجسمی وارد شد. آن هم مرگ مولف است. مرگ مولف بدین معناست که اثر هنری از دیدگاهی کارشناسی شده بررسی می شود و هیچگونه ربطی با شخص مولف نخواهد داشت. این بدان معناست که منتقد در برخورد با کاری هنری، به تحلیل خود اثر می پردازد. نقد آثار هنری با استفاده از این دیدگاه نقد، بی شک بیش از هرگونه ی دیگر نقد به تحلیل، تحسین و برشمردن آثار هنری می پردازد.

مجموعه ی مورد بررسی در این نقد، مجموعه ی عکسی است که توسط عکاس جوان، شایا صلح جو گرفته شده و به نمایش گذاشته شده است. در این نقد سعی منتقد بر آن بوده تا مجموعه را به صورت کلی مورد بررسی قرار داده و به زیبایی جمعی این عکس ها در کنار هم بپردازد. آنچه نباید فراموش شود، این امر است که نقد سعی بر سازنده بودن دارد و هیچ سعی در تخریبی بودن ندارد.

وقتی برای بار نخست عکس ها را درون این مجموعه می بینیم، در همان نخستین دید با واقعیتی رو به رو می شویم. آن هم این که عکس ها به صورتی غیر قابل باور به هم ریخته هستند. این بدان معناست که عکس ها هیچگونه ترتیبی ندارند. این از نقاط ضعف این مجموعه است. نخست با عکسی که از نمایی باز بهره برده روبه رو می شویم و سپس با عکس از ماشینی جدید که در اولین برخورد بیننده با مجموعه معرفی نشده است. این امر موجب آن می شود که بیننده به صورتی نا خودآگاه از دیدن مجموعه لذت کافی را نبرد. بدین دلیل که مجموعه، دیگر از تک عکس مرحله ای بالاتر رفته. به همین دلیل باید عکس ها به عنوان واحد هایی کوچکتر از اجتماعی بزرگتر که کلیت عکس است، در دسترسی عکس به پیامی که عکاس می خواسته کمک کنند. می توان گفت که مجموعه های عکس باید از نقطه ای شروع و به نقطه ای ختم شوند. این ترتیب می تواند نظامی بزرگ به کوچک یا کوچک به بزرگ داشته باشد. آنچه عکاس نباید فراموش کند آن است که ترتیب چیده شدن عکس ها در یک مجموعه همان قدر که خود تک عکس ها نقشی مهم دارند، نقشی بسیار مهم در رساندن پیام به مخاطب ایفا می کند.

این پیوستگی در آثار ارایه شده در یک مجموعه عکس بدان جا که پیش از این عرض شد ختم نمی شود. این پیوستگی باید در مطالب ارایه شده در عکس ها نیز، یعنی هم موضوع عکس ها و هم محیط ثبت کردن عکس ها، اهمیت بسیار مهمی دارد. در عکس های ارایه شده با ترتیب ارایه شده در این مجموعه، مواجه با شکستی در پیوستگی موضوعات ارایه شده می شویم. اولین عکس این مجموعه دو ماشین موستانگ را نشان می دهد. موستانگ، به معنای اسب وحشی است. این امر بسیار قابل قبول است اما سپس در دومین عکس ناگهان با عکسی از خودرویی مواجه می شویم که هیچ گونه عاملی را با آن دو ماشین دیگر به اشتراک نمی گذارد. آن دو موستانگ هر دو ماشین هایی بسیار قدرت مند اند که در آمریکا تولید شده اند-این ماشین ها معروف به ماشین عضلانی هستند. در مقابل این قدرت و وحشی بودن، ماشین دیگر، یک نیسان 350زد، قرار می گیرد که ماشینی باهوش، زیرک کوچک و البته ژاپنی است. آنچه باعث می شود تا عکس ها را در این مجموعه به گونه ای متناقض کنند همین امر است که جنس این خودرو ها، با هم بسیار متفاوت است.

عکس های موجود در این مجموعه، همه به دلیل وضعیت بسیار بد نوری، دچار نوعی تیزی در خود شده اند که بی شک از زیبایی ها می کاهد. در چنین عکس هایی، نقش سایه بسیار مهم است. به دلیل وجود همین نور بسیار شدید، عکاس قادر به نمایش ظرافت هیچ یک از خودرو ها نبوده است.

 

حامد اخلاقی

بیست و هشت اردیبهشت 1390

 

 

/ 0 نظر / 90 بازدید